Rada Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.

Rada Rodziców realizuje swoje cele opierając się na pracy społecznej swoich członków i przeznacza całkowity swój dochód na działalność określoną w Regulaminie.

CELE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW:

 • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,
 • integracja rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,
 • wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,
 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowywania szkoły,
 • opiniowanie projektu planów związanych z funkcjonowaniem szkoły w danym roku szkolnym, opracowywanych przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie terminarza dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dany rok szkolny,
 • opiniowanie na wniosek dyrektora szkoły innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówki,
 • uczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł z przeznaczeniem ich na potrzeby szkoły,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW:

 • Rady Rodziców Oddziałowe (Klasowe) w składzie trzech osób wybierane są na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 • Radę Rodziców tworzą przedstawiciele z Klasowych Rad Rodziców (Oddziałowych), po jednym z każdej klasy.
 • Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym lub tajnym Prezydium Rady Rodziców (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza).
 • Prezydium Rady Rodziców jest wewnętrznym organem, kierującym pracami Rady Rodziców, kieruje całokształtem prac Rady Rodziców w okresie między jej posiedzeniami, nadzoruje pracę stałych i doraźnych zespołów problemowych, jeśli takie powstaną przy Radzie Rodziców, informuje na bieżąco Radę Rodziców o swojej działalności oraz reprezentuje Radę Rodziców poza szkołą.

FUNDUSZ RADY RODZICÓW JEST TWORZONY:

 • z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczących się w szkole,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
 • z dotacji i prowizji,
 • ze środków uzyskanych z festynów, balów, imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

Środki gromadzone na koncie Rady Rodziców są przeznaczane na finansowanie statutowej działalności szkoły oraz projektów ważnych dla szkoły i uczących się w niej dzieci.

Szczególnie dbamy o rozwój zainteresowań dzieci, ich zdolności, pasji, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, bezpieczeństwo w szkole oraz pomoc wszystkim uczniom, którzy potrzebują wsparcia finansowego i rzeczowego.