Dostępność

Deklaracja dostępności

Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01,
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
  • brak opisów alternatywnych grafik,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-04.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do ">Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie, ul. Parkowa 4 (szkoła podstawowa),

Przedszkole Publiczne w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe (przed bramą wjazdową do szkoły).

Dostępność wejścia: wejście do budynku przy ul. Parkowej 4 (pałac) odbywa się schodami, natomiast wejście do budynku przy ul. Sportowej 10 (przedszkole) jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.

Dostępność komunikacyjna budynku: w przedszkolu (ul. Sportowa 10) zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy w szkole podstawowej (ul. Parkowa 4) nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
- wysłanie maila na adres sekretariat@zet.edu.pl

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

ZałącznikWielkość
Raport o stanie zapewnienia dostępności - Zespół Edukacyjny57.73 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności - Przedszkole60.47 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności - Szkoła podstawowa59.27 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności - Żłobek Gminny58.8 KB
Wniosek o zapewnienie dostępności (WORD, 25KB)15.39 KB
Informacja o braku dostępności (WORD, 24KB)15.17 KB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych107.84 KB
PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI_ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE200.19 KB
PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI_ŻŁOBEK GMINNY W TRZEBIECHOWIE163.43 KB
ETR_Żłobek Gminny w Trzebiechowie (WORD, 1,56 MB)1.57 MB
ETR_Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie (WORD, 1,96 MB)2.52 MB