Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017

Po raz kolejny nasza szkoła bierze czynny udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Działania związane z akcją są realizowane przez nauczycieli i pedagogów na lekcjach wychowawczych, na języku polskim oraz w czasie zajęć plastycznych.
 

Celem kampanii jest:

  • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży
  • Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę
  • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
  • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej
  • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

W dniu 18 maja rodzicom zostały przekazane i omówione przez wychowawców ulotki profilaktyczne "Słuchać, a nie tylko słyszeć" oraz "Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka".

Zachowaj Trzeźwy Umysł to pomysłowa i sprawdzona kampania z prostym przekazem, który trafia do naszych dzieci i młodzieży.

Materiały zostały zakupione z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie. Dziękujemy!