Plan działań

Wolontariat

PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZY
"PODARUJ SERCE"
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
SKW "Podaruj serce" jest organizacją młodzieżową, działającą na zasadzie wolontariatu na terenie szkoły i gminy pod nadzorem dyrekcji.
Pracę klubu koordynują nauczyciele-opiekunowie: Małgorzata Jóźwiak, Monika Żelazko.

.

Cele działalności koła:

 1. Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie;
 2. Szerzenie idei wolontariatu;
 3. Propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym i kształtowania szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych;
 4. Rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw, postaw prospołecznych;
 6. Uczenie empatii;
 7. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych;
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 9. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży-jako alternatywa dla nudy, agresji, uzależnień;
 10. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;
 11. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi;
 12. Promocja szkoły;
 13. Integracja młodzieży szkolnej;

Rodzaj planowanych działań:

 • promocja wolontariatu – gazetki tematyczne;
 • Adopcja Serca ("Adopcja na odległość") – zbiórka pieniędzy dla naszej podopiecznej z Afryki;
 • Kontynuacja współpracy z ogólnopolską organizacją "Młodzi dla Kamerunu" i udział w akcjach projektu misyjnego (m. in. "Wyślij pączka do Afryki");
 • obchody "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza";
 • spotkanie wolontariuszy z kolegami ze szkoły podstawowej w celu ukazania idei wolontariatu, zaprezentowania sylwetki wolontariusza;
 • aktywny udział w ogólnopolskiej akcji: "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"
 • "Napisz list do chorego dziecka…" – kontynuacja działań w ramach akcji "Marzycielska Poczta";
 • wspieranie swoją pomocą przedszkola oraz świetlicy środowiskowej działających przy Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie, w celu stworzenia dzieciom możliwości spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny, a przy tym też i skuteczny wychowawczo i dydaktycznie;
 • włączenie się w akcje: "siepomaga.pl", "Kup Pan szczotkę", "Opatrunek na ratunek", "Szkoło Pomóż i Ty";
 • współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Trzebiechowie;
 • warsztaty dla wolontariuszy.

Opiekunowie:
- Monika Żelazko
- Małgorzata Jóźwiak