Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Regulamin wyborów do SU

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie
w roku szkolnym 2016/2017

1. KOMISJA WYBORCZA

 • 1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
 • 1.2. Pracę Komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego - Joanna Grońska.
 • 1.3. Do zadań Komisji należy:
  • a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,
  • b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów,
  • c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów,
  • d) przygotowanie kart wyborczych,
  • e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,
  • f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • 2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie kl. IV-VI PSP im. Jana Pawła II w Trzebiechowie.
 • 2.2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:
  • a) wychowawcy klas (maksymalnie dwóch kandydatów z jednej klasy).
 • 2.3. Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem i nie być karanym.
 • 2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampani wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek). Jednak surowo zabrania się "niezdrowej" rywalizacji. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 • 3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 • 3.2. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 • 3.3. Głosujący otrzymuje kartkę wyborczą na której wpisuje krzyżyk przy imieniu i nazwisku swojego wybranego kandydata. Następnie wrzuca kartę wyborczą do urny.
 • 3.4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wpisano żadnego krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
 • 3.5. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • 4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 • 4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w Samorządzie Uczniowskim otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów (łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Skarbnik Samorządu Uczniowskiego).

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • 5.1. Zarządzenie wyborów - 05 września 2016 r. (poniedziałek)
 • 5.2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów - 09 września 2016 r. (piątek)
 • 5.3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów - 12 września 2016 r. (poniedziałek)
 • 5.4. Czas trwania kampanii wyborczej - od 12 września do 16 września 2016 r.
 • 5.5. Cisza przedwyborcza - 19 września 2016 r. (poniedziałek)
 • 5.6. Dzień głosowania - 20 września 2016 r. (wtorek)
 • 5.7. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów - 21 września 2016 r. (środa)
 • 5.8. Początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego - 1 września 2016 r. (środa)