Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Plan Pracy

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie
na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny 2016/2017.
 2. Statut Szkoły.
 3. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2017/2018.
 4. Koncepcję pracy szkoły.
 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

I. Cele:

 1. Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym szkoły.
 2. Odpowiedzialne reprezentowanie szkoły i funkcjonowanie w środowisku uczniowskim.
 3. Uczenie się samodzielności, samorządności, aktywności, organizacji kulturalnego życia w szkole i środowisku.
 4. Nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.
 5. Kształcenie umiejętności współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole.
 6. Rozumienie zasad i norm demokracji.
 7. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 8. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji. Popularyzowanie zasad zachowania w szkole: Szanuję Siebie, Innych, Swoją i Cudzą Własność.

II. Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

 1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie szkoły.
 2. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich.
 3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas.
 4. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych.
 5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
 6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów.
 7. Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.
 8. Współpraca z: Dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem.
 9. Włączenie się w pomoc charytatywną wychodzącą poza środowisko szkoły.

III. Działania:

Wrzesień

 • Wykonanie dekoracji w gablocie SU - Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 • Prowadzenie Kampanii Wyborczej do SU (zapoznanie z regulaminem, ustalenie warunków, jakie musi spełnić uczeń kl. IV-VII kandydujący do SU, wystawa plakatów, rozdawanie wizytówek).
 • Uczestniczenie w akcji - "Sprzątanie Świata".

Październik

 • Opracowanie Planu Pracy SU (zebranie propozycji działań SU przez Samorządy Klasowe od uczniów naszej szkoły);
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej - wykonanie gazetki okolicznościowej.

Listopad

 • Narodowe Święto Niepodległości - wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Akcja "Góra Grosza 2017"- ogłoszenie akcji, wykonanie tablicy informującej o akcji, zbieranie pieniędzy.
 • Dyskoteka Andrzejkowa.

Grudzień

 • Konkurs plastyczny pt. "Kartka Świąteczna".
 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.

Styczeń

 • Podsumowanie pracy w I PÓŁROCZU roku szkolnego 2017/ 2018. Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.
 • Dzień Babci i Dziadka - wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - uczestniczenie w akcji.

Luty

 • Dyskoteka Walentynkowa.
 • Walentynki - wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Poczta walentynkowa - ubieramy się na czerwono.

Marzec

 • Konkurs plastyczny pt. "Kartka Wielkanocna".
 • Dzień Wiosny - wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Dzień Kobiet - wykonanie gazetki okolicznościowej, "Dziewczyna z klasą" - wybór dziewczyny dżentelmena.

Kwiecień

 • Dyskoteka pt. "Wiosenne Pląsy".
 • Dzień Ziemi - wykonanie gazetki okolicznościowej. Ubieramy się na zielono.
 • Dni Książki - Cała Polska czyta dzieciom - SU czyta bajki uczniom klas I - III w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

Maj

 • Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja - wykonanie dekoracji w gablocie SU.
 • Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Czerwiec

 • Dzień Dziecka - Mam talent hobby, pasje i zainteresowania.
 • Święto Patrona Szkoły - wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Dzień Ojca - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Dyskoteka - Pożegnanie ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły.

W planie pracy SU zostały uwzględnione propozycje uczniów.

Plan działań Samorządu Uczniowskiego w trakcie realizacji może ulec modyfikacjom.

IV. Ewaluacja Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2017/2018. Jej wyniki wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach. Metody ewaluacji: obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady ustne.