Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Dnia 12 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenia należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie w wersji PDF i WORD.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 r.

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej udzielane będą w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 683514160

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Szkolny Wykaz Podręczników


Lekcje o finansach


Lekcje o fiinansach

 

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach

 

Kierunek… „Gwiazda Mocy”!


Kierunek… „Gwiazda Mocy”!

Steruj na marzenia! Kieruj się w stronę wyznaczonego planu, marzenia, obserwuj kierunek i miej odwagę podążać do celu. Ćwicz – nie zniechęcaj się! Miej moc działania, bądź wytrwały, ćwicz hart ducha i ciała, wierz w siebie, zauważaj, przezwyciężaj NSN – Najmniejsze Sygnały Niebezpieczeństwa, pomagaj i wołaj o pomoc, wysyłaj NSD – Najmniejsze Sygnały Dobra!

Dwudniowe warsztaty dla młodzieży były swoistą symulacją rejsu po morzu żaglowcem o nazwie „Gwiazda Mocy”. Rejs taki z jednej strony może być wspaniałym przeżyciem dającym mnóstwo radości, ale morze potrafi też nieść zagrożenia. Tak samo jest w życiu. I o tych szansach i zagrożeniach dowiadywali się nasi szósto i siódmoklasiści. Cztery uczniowskie drużyny odkrywały swoje moce: koło ratunkowe - pomoc innym; ster - podejmowanie właściwych decyzji; wiosło - działanie; kotwica – wierność swoim zasadom.

Podczas wspólnego rejsu na statku omówione zostały różnorodne treści, takie jak dążenie do marzeń, podejmowanie właściwych decyzji, wiary we własne możliwości, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie zajęć młodzież ćwiczyła także umiejętność odróżniania dobra od zła oraz prawdy od fałszu, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, w którym na młodych ludzi czyha wiele niebezpieczeństw. Wszystko po to, by uczniowie potrafili asertywnie zachować się w sytuacji namowy do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Ważne jest również to, że program wzmacnia rolę rodziny w oczach dzieci, ugruntowuje autorytet rodziców oraz zwiększa gotowość uczniów do korzystania z pomocy i rad nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych.

7 wskazówek dla żeglarza „Gwiazdy Mocy”:

  1. Pamiętaj o swoich marzeniach i celach
  2. Rozwijaj cztery moce
  3. Wysyłaj NSD
  4. Uważaj na NSN
  5. Buduj swój system ochrony
  6. Pomagaj innym z załogi
  7. Gdy trzeba, WOŁAJ o ratunek!

Wierzymy, że uzyskane podczas spotkań umiejętności będą wzrastać w naszych uczniach, dodawać im sił, motywować i pomagać w chwilach zwątpienia.

Zajęcia zostały zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w Trzebiechowie.

Dziękujemy!

Profilaktyka w naszej szkole…


Profilaktyka w naszej szkole…

W dniach 23 – 27 października 2023r. uczniowie klas VI, VII i VIII mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktycznych, których tematyka dotyczyła zdrowia psychicznego i zasad życia społecznego, organizowanych przez fundację „NIE WIDAĆ PO MNIE”. Podczas warsztatów omawiano tematykę przeciwdziałania agresji, uczniowie opracowali i omówili sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odgrywali scenki, w których brali udział „agresorzy i ofiary przemocy”.

Kolejny dzień poświęcony był postawom koleżeńskim, których znajomość pozwala na budowanie atmosfery szacunku i życzliwości wobec siebie i innych. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem dobrych relacji w klasie oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Bardzo istotnym i aktualnym tematem, który szczególnie dotyczy młodych ludzi jest cyberprzemoc. Ostatnie wydarzenia pod nazwą „Pandora Gate”, które miały miejsce w przestrzeni internetowej wywołały wiele negatywnych emocji wśród młodzieży, w związku z tym posłużyły one jako jeden z przykładów omówienia w/w tematu. Duża popularność treści publikowanych przez osoby znane i lubiane nie powinny równać się z szeroko pojętą akceptacją społeczną, ponieważ jak się okazuje można w nich dostrzec znamiona zachowań cyberprzemocowych.

W czwartek został szeroko omówiony temat uzależnień behawioralnych. Właściwie należałoby zapytać - od jakich czynności nie można się uzależnić? Najpopularniejsze tego rodzaju uzależnienia, jakie wymieniali uczniowie bez trudu to: zakupy, gry, internet, telefon, jedzenie, hazard, pracoholizm, seksoholizm… Uzależnienia behawioralne różnią się od uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, czy leków tym, że czynnikiem uzależniającym nie jest środek chemiczny, lecz określone zachowanie.

W ostatnim dniu zajęć tematyką warsztatów był stres. Młodzi ludzie mieli okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób objawia się stres w rożnych sytuacjach życiowych oraz poznali sposoby radzenia sobie z nim.

Cykl zajęć spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, co z pewnością przełoży się na założone cele, a jednym z nich jest wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności społeczne, w tym budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne każdego człowieka.

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach

 

Cukierki


Cukierki

Nasi uczniowie z klas trzecich i czwartych, mieli możliwość udziału w programie profilaktycznym, który jest dostosowany do okresu rozwojowego dzieci w wieku 7 - 10 lat oraz rekomendowany jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach wczesnej profilaktyki uzależnień. „Cukierki" to zajęcia profilaktyczne, w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje w niej ukazany wprost. Substancje te zostały ukryte pod postacią cukierków, rozdawanych przez czarodzieja przebranego za eleganckiego pana, a potem przez zaczarowanych rówieśników. Zaczarowanie przez jedzenie takich cukierków doskonale obrazuje proces uzależnienia - niszczenie wolności, kontaktu z rzeczywistością, ciągłą potrzebę używania tych substancji.

"Debatowaliśmy" w szkole…


Debta

W dniach 21 - 22 2023 r. wśród uczniów klas V oraz VI zostały przeprowadzone 3-godzinne warsztaty w ramach programu profilaktycznego – „DEBATA”, który skupia się na szeroko rozumianej profilaktyce uniwersalnej. Głównym celem zajęć jest wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poszukiwanie pozytywnej alternatywy dla wielu zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.
Program "DEBATA" ma na celu opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, a to z kolei powinno przyczynić się do ochrony młodych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami związanymi ze spożywaniem alkoholu oraz przed rozwojem innych zachowań ryzykownych, a także ma za zadanie kształtowanie wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia. Adresowany jest do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, a jego zadaniem jest również promowanie postawy trzeźwości.

Informacja ministerstwa