Zebrania z rodzicami

Lp. Data spotkania
e. wczesnoszkolna – godz. 15:15
klasy IV-VIII – godz. 16:00
Forma spotkania Tematyka spotkania
1. 03 września 2020 r. zebranie
 • Kalendarz roku szkolnego (w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych). Terminy zebrań z rodzicami (plan współpracy z rodzicami).
 • Omówienie dokumentów szkolnych: Statutu, WSO, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, procedur usprawiedliwiania nieobecności, procedury zwolnień z wychowania fizycznego, regulaminu monitorowania frekwencji uczniów.
 • Zapoznanie z regulaminem pracy szkoły.
 • Zapoznanie procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID- 19.
 • Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów.
 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
 • Deklaracje udziału w lekcji religii klasa I i wdż klasa IV-VIII.
 • Zapoznanie rodziców z poszczególnych oddziałów z regulaminem wypożyczania podręczników.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Ubezpieczenie uczniów.
 • Wybory Rady Klasowej Rodziców.
 • Informacje o egzaminie ósmoklasisty.
 • Zebranie deklaracji dotyczących przetwarzania danych osobowych i zgód na wykorzystywanie wizerunku dziecka kl. I.
 • Sprawy różne (ustalenie uroczystości klasowych, wycieczek itp.).
2. 15 października 2020 r. konsultacje
 • Rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.
3. 19 listopada 2020 r. zebranie
 • Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi.
4. 17 grudnia 2020 r. konsultacje
 • Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych oraz o nagannej ocenie z zachowania za I półrocze.
 • Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy.
 • Rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi.
 • Sprawy różne.
5. 28 stycznia 2021 r. zebranie
 • Podsumowanie wyników pracy za I półrocze.
 • Analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole i klasie.
 • Analiza frekwencji.
 • Wnioski do dalszej pracy.
 • Sprawy różne.
6. 25 marca 2021 r. zebranie
 • Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy.
 • Rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Przypomnienie rodzicom procedury przeprowadzania egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej.
7. 14 maja 2021 r. zebranie
 • Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych i nagannej ocenie z zachowania.
 • Analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie.
 • Propozycje rodziców odnośnie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
 • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
 • Informacja o egzaminie ósmoklasisty.
 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (kl. VIII).

W czasie spotkań z rodzicami obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.