Regulamin

Szkolne koło PCK - logo

Regulamin szkolnego koła PCK

 1. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.
 2. Zadaniami szkolnego koła PCK są:
  • a) pomoc potrzebującym uczniom,
  • b) promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • c) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej,
  • d) kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  • e) stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
  • f) przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
 3. Realizując swoje zadania, szkolne koło PCK opiera się głównie na „Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Członkostwo w szkolnym kole PCK

 1. Członkiem szkolnego koła PCK może być:
  • a) Uczeń, począwszy od klasy I gimnazjum,
  • b) Pracownik szkoły (personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny),
  • c) Inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.
 2. Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana podpisać deklarację członkowską (załącznik nr 1), na podstawie której otrzymuje legitymację członkowską.

Zarząd szkolnego koła PCK

 1. Decyzje dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna koła.
 2. Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK.
 3. Niezależnie od wyborów w ruchu młodzieżowym członkowie szkolnego PCK wybierają przedstawiciela na konferencję rejonową PCK. W przypadku szkolnego koła PCK w gimnazjum reprezentantem SK PCK jest opiekun koła, o ile jest członkiem PCK.
 4. Zarząd koła składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 5. Do zadań zarządu koła należy:
  • a) organizowanie i koordynowanie działalności koła,
  • b) uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła,
  • c) opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawianie do akceptacji członkom koła,
  • d) składanie sprawozdań z działalności koła: półrocznych jego członkom, rocznych macierzystemu zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,
  • e) przyjmowanie nowych członków koła,
  • f) prowadzenie dokumentacji i zarządzania finansami koła,
  • g) reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią oraz wobec władz Stowarzyszenia,
  • h) zgłaszanie wniosków do dyrektora szkoły w sprawie mianowania lub zmiany opiekuna koła.

Opiekun szkolnego koła PCK

 1. Opiekunem szkolnego koła PCK może zostać pracownik danej szkoły lub pełnoletni działacz Młodzieży PCK.
 2. Opiekuna szkolnego koła PCK mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła.
 3. Zadania opiekuna szkolnego koła PCK to:
  • a) Inspirowanie działalności koła na terenie szkoły i poza nią,
  • b) Współdziałanie w realizacji zadań koła,
  • c) Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniu dokumentacji koła i przekładanie sprawozdań z działalności koła do macierzystego zarządu rejonowego PCK i rejonowej rady młodzieżowej PCK,
  • d) Współpraca z macierzystym zarządem rejonowym PCK i rejonową radą młodzieżową PCK,
  • e) Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż i dotyczących działalności młodzieżowej.
 4. Każdy opiekun otrzymuje legitymację „Opiekun Szkolnego Koła PCK”
 5. Opiekun może otrzymać odznakę „Zasłużony Opiekun Koła PCK”, honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia lub inne wyróżnienia przyznawane w stowarzyszeniu. Opiekun SK PCK może też uzyskać wyróżnienie lub nagrodę od władz państwowych na wniosek Zarządu Głównego PCK.

Sprawy organizacyjne

 1. Szkolne koła PCK mogą być organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych.
 2. Do założenia szkolnego koła PCK wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów.
 3. Szkolne koło PCK może być powołane przez zarząd rejonowy PCK na wniosek grona kandydatów lub z własnej inicjatywy zarządu rejonowego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 4. O powołaniu nowego szkolnego koła PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK.
 5. W celu realizacji swoich zadań szkolne koło PCK w zależności od swoich potrzeb i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.
 6. Dokumentację szkolnego koła PCK stanowi dziennik pracy koła wraz z:
  • a) imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,
  • b) ewidencją składek członkowskich(wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna koła),
  • c) rocznym planem pracy koła,
  • d) dokumentacją działalności koła, dokumentacją finansową koła.
 7. Dokumentacja szkolnego koła PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.
 8. Decyzję o rozwiązaniu szkolnego koła PCK może podjąć zarząd rejonowy PCK z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora szkoły, członków koła lub rejonowej rady młodzieżowej PCK.
ZałącznikWielkość
Deklaracja członkowska Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża222.62 KB