Ze Statutu naszej szkoły...

Prawa ucznia

§ 51. Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w szczególności do:

 • 1) prawa do nauki oraz właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, m. in. poprzez:
  • a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
  • b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
  • c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
  • d) prawo do przerw międzylekcyjnych, wykorzystywanych na odpoczynek;
 • 2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, m. in. poprzez:
  • a) korzystanie z opieki nauczycielskiej w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Zespół oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
  • b) możliwość zwracania się o pomoc do nauczycieli i Dyrektora w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa,
  • c) korzystania z czystych i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarnohigienicznych,
  • d) korzystania z ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych;
 • 3) korzystania z materialnej pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
 • 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 • 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m.in. poprzez:
  • a) możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań,
  • b) możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy w ramach realizacji projektów edukacyjnych,
  • c) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów,
  • d) możliwość uczestniczenia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych, w tym uzyskiwanie pomocy od nauczycieli danych przedmiotów, w czasie przygotowywania się do udziału w tych imprezach;
 • 7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, m. in. poprzez:
  • a) określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, stosowanych form kontroli postępów w nauce oraz sposobów oceniania, w tym oceniania realizacji projektów edukacyjnych,
  • b) prawo do uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny,
  • c) możliwość dokonania poprawy niesatysfakcjonującej ucznia oceny,
  • d) bieżącą kontrolę wiedzy tylko z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych,
  • e) uprzedzanie, minimum tydzień wcześniej, o sprawdzianach i powtórkach obejmujących więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne,
  • f) przeprowadzanie tylko jednego sprawdzianu w czasie dnia i nie więcej niż trzech w okresie jednego tygodnia. Zasada ta nie dotyczy kartkówki obejmującej tematy z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;
 • 8) pomocy w przypadku trudności w nauce, m. in. poprzez:
  • a) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych organizowanych przez poszczególnych nauczycieli,
  • b) możliwość zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego lub specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • 9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 • 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • 11) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole,
 • 12) prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • 13) wolności myśli, sumienia i wyznania;
 • 14) w przypadku rażącego lub nagminnego naruszenia praw ucznia albo powstania innego sporu uczeń ma prawo odwołać się – według niżej podanej kolejności – do:
  • wychowawcy klasy;
  • pedagoga szkolnego;
  • Samorządu Uczniowskiego;
  • Rady Rodziców;
  • Dyrektora Szkoły;
  • Wizytatora koordynatora ds. przestrzegania Praw Ucznia i Dziecka w Lubuskim Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.;
 • 15) uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani;
 • 16) uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 52. Podstawowe obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu i innych przepisach prawa dotyczących życia szkoły:

 • 1) regularnego uczęszczania i aktywnego udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i wybranych zajęciach pozalekcyjnych;
 • 2) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych (m.in. odrabiania prac domowych);
 • 3) właściwego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych;
 • 4) aktywnego włączania się we wzbogacanie procesu dydaktycznego;
 • 5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, a w szczególności:
  • a) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
  • b) dbania o kulturę słowa,
  • c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
  • d) okazywania szacunku pracownikom Zespołu i kolegom,
  • e) przeciwstawiania się przejawom agresji,
  • f) naprawiania wyrządzonej szkody;
  • g) podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
  • h) rozstrzygania sporów na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron,
 • 6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, stosowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania i rozprowadzania środków psychoaktywnych i odurzających;
 • 7) troszczenie się o własny rozwój intelektualny i kulturalny;
 • 8) dbałości o ład i porządek w Zespole oraz dbałość o mienie szkolne;
 • 9) zobowiązany jest do naprawienia uszkodzonego przez siebie przedmiotu szkolnego lub jego odkupienie;
 • 10) dbania o swoje rzeczy osobiste poprzez:
  • - nie zostawianie plecaków, kurtek i innej odzieży i rzeczy bez opieki,
  • - oddawanie w depozyt wartościowych przedmiotów, pieniędzy, telefonów komórkowych i innych urządzeń wychowawcom lub pozostawienie ich w sekretariacie szkoły;
 • 11) współtworzenia i dbania o utrzymanie dobrego wizerunku i autorytetu Zespołu w środowisku;
 • 12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie, określonych w Statucie;
 • 13) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne;
 • 14) przebywanie na terenie Zespołu lub terenie wyznaczonym przez nauczyciela w czasie trwania zajęć szkolnych oraz przerw między nimi;
 • 15) nie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, na czas trwania zajęć lekcyjnych oraz w czasie korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej, korzystanie z tych urządzeń jest możliwe tylko podczas przerw międzylekcyjnych;
  • a) używanie urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych wymaga zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.