Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Od roku szkolnego 2010/11 gimnazjaliści mają obowiązek realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego opisanego jako przedsięwzięcie prowadzone przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Składa się ono z planowania, wykonania i publicznej prezentacji osiągniętych efektów. Uczestnictwo w projekcie wpływa na ocenę z zachowania, a informacja o pracy projektowej znajdzie się na świadectwie ukończenia szkoły każdego ucznia.

Wprowadzenie do szkół metody projektu jako obowiązkowej ma na celu jej upowszechnienie, ponieważ jest to metoda skutecznie kształcąca wiele kluczowych kompetencji, potrzebnych w przyszłości do pełnienia pożądanych ról osobistych, społecznych i zawodowych, na które kładzie nacisk nowa podstawa programowa.